Sample module in position -stick-lefttop-

Sample module in position -stickrightmiddle-

Demo Image

به راهدان خوش آمدید

گروه فنی و مهندسی راهنمایان دانش نوین که به طور مخفف به آن راهدان گفته می شود؛ گروهی است که با گردآوری جمعی از فرهیختگان قصد ارایه بازار تکنولوژی های پیشرفته و مختلف را دارد و همگان می-توانند از بخش‌های مختلف آن استفاده نمایند..

راهدان پس از شناسایی فعالان حوزه تکنولوژی در بخش شرکت ها و انجمن ها، آنها را در سایت معرفی می نماید و افرادی که تمایل به عضویت در شبکه همکاران را داشته اند را ضمن رعایت امانت. . . 

Read more

icon-watch
Demo

Rahdan

Technology Group

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Go to top